PRESENTATION


Charlotte Jung har en bakgrund som leg. psykolog, men sedan ett par år tillbaka fokuserar hon på eget skrivande. Skrivprojektet består framförallt av poesi och dramatik och presenteras lite närmare nedan. Charlotte är född och uppvuxen i Stockholm men delar numera sin tid mellan Roslagen och Chicago.

 A day in which I don’t write leaves a taste of ashes.

                               ~ Simone de Beauvoir

POESI
Förlagets poetiska projekt är utpräglat minimalistiskt, där strävan är att undersöka och samtidigt vara i, som gestalta skapelseögonblicket såväl som det efteråt skapade. För detta behövs en tydligt minimalistisk form för att s a s tvinga texten in i ett rum av konstant varande. Texten kan då inte på grund av tids- och språklig platsbrist fastna i en horisontell de facto existens och kronologi, ett slags stelnat “efter”.

Den minimalistiska formen skapar också bra förutsättningar för att kunna belysa det konstant pågående växelspelet mellan konstaterad materialiserad existens och potentiell förlöst förändring. Denna ständigt pulserande slitning och kraftmätning som verkar utgöra ett oundgängligt grundvillkor för varandet. Ett paradoxalt “dragkampsvillkor” som också skapar textens nav och inneboende drivkraft framåt.

Det skrivna tecknet med sin markerade tydlighet blir i den minimalistiska texten också ett effektivt verktyg för att undersöka frågor så som oundviklighet, instängdhet, separation och subjektets ofrånkomliga alienation.

DRAMATIK
Det dramatiska projektet kan närmast beskrivas som en yttre gestaltning av en inre ständigt pågående frigörelseprocess. 

Scenrummet blir här till ett transformerande kärl i vilken den djupa förändringsprocessen kan ta sin början och sedan, som genom en näst intill tvingande oundviklighet,  “falla” mot sitt slut. Karaktärerna i dramat, i viss mån också den mer statiska men ändå agerande rekvisitan, blir de interagerande strukturer och energimönster som scenrummets bägare håller. Tillsammans skapar eller snarare kastas, dras de in i denna inre ständigt pågående födelse- och dödsdans. Ett intensivt förlopp möjliggjort av de tätt sammanbundna, ja kanske näst intill oskiljaktiga formerna, språk, kropp och rörelse.

Dramat kan på detta sätt ses som både en pulserande transformerande process och ett i slutändan gestaltat subjekt. Ett subjekt som i sitt interagerande med åskådaren förhoppningsvis också förmått väcka något i denna.

ENGELSKA
En stor del av materialet är på engelska. Det finns flera anledningar till det; i engelskan skrivs fler ord isär, suffix för böjning av ord är ofta korta och här finns också många centrala homonyma och homofona ord. Sammantaget gör det här engelskan (i mitt tycke) till ett mer flexibelt och elastiskt material att arbeta med. Det ger också texten en högre grad av obeständighet vilket på ett effektivt sätt lyfter fram några av projektets mest centrala teman. Engelskan är också inte det språk som format den inre värld var ur det kreativa skriv- och frigörelseprojektet kommer.